Vedtægter

Vedtægter

1. Navn og Hjemsted

1.1.       Foreningens navn er Norddjurs Jagtforening

1.2.       Forenings hjemsted er Norddjurs kommune

2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund

2.1.       Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis Vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

2.2.       DJ hæfter ikke for foreningens vedtægter

3. Formål og opgaver

3.1.       Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ´s formål.

 4. Optagelse

4.1.       Foreningen kan som medlem optage enhver uberygtet person.

5. Ophør

5.1.       Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds Skriftligt varsel til udgang af september

5.2.       Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter at bestyrelsen nærmere fastsatte regler

5.3.       Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i Overensstemmelse med DJ´s vedtægter §36-41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed

godkendes af DJ´s bestyrelse.

 

6.   Kontingent og hæftelse

6.1.       Medlemmerne betaler at af generalforsamlingen fastsat årlig kontingent

6.2.       Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for kontigentreduktion for familie-, junior- og seniormedlemmer sat for ekstraordinære

medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid m.v.

6.3.       Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

 

7.   Ordinær generalforsamling

7.1.       Generalforsamlingen er højeste myndighed i foreningens anliggender.

7.2.       Den ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være

formanden i hænde senest otte/8 dage før generalforsamlingen afholdelse.

7.3.       Indkaldelse til den ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i DJ´s medlemsblad

eller til skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel

7.4.       Dagsordenen skal omfatte flg. Punkter

1)   Valg af dirigent

2)   Aflæggelse af beretning af foreningens virke siden sidste ordinær generalforsamling.

3)   Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4)   Indkomne forslag

5)   Fastlæggelse af kontingent

6)   Valg af formand

7)   Valg af bestyrelsesmedlemmer

8)   Valg af suppleanter

9)   Valg af to/2 revisor og en/1 revisorsuppleant

10)  Eventuelt

8. Ekstraordinær generalforsamling

8.1.       Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen når denne finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen begærer dette angivelse af hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal denne lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel

9. afstemning

9.1.       Generalforsamlingen e beslutningsdygtig uanset antal af Fremmødte medlemmer

9.2.       Hvert medlem har 1 stemme

9.3.       Afstemning sker skriftligt hvis dirigenten begærer dette, eller Hvis mindst 1 medlem begærer skriftlig afstemning.

9.4.       Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

9.5.       Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, med Mindre andet fremgår af vedtægter.

9.6.       Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

10.                 Bestyrelse

10.1.   Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen

10.2.   Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

10.3.   Formanden vælges for 1 år ad gangen. For de øvrige bestyrelsesmedlemmer er valgperioden 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.4.   Formanden vælges af generalforsamlingen

10.5.   Bestyrelsen vælger af sin midte næstformand, kasser og sekretær.

10.6.   Bestyrelsen afholder møder efter behov, når formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen begærer dette

10.7.   Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede

10.8.   Hvert medlem i bestyrelsen har 1 stemme

10.9.   Beslutninger vedtages ved en simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens- eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende

10.10. Bestyrelsen (foreningen) kan nedsætte de udvalg de finder nødvendig

11. Tegningsret

11.1.   Foreningen tegnes af bestyrelsen i foreningen eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem

11.2.   Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives kasseren.

12. Formue og regnskabsår

12.1.   Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapir.

12.2.   Regnskabsåret er kalenderåret

13.  Revision

13.1.   De 2 revisor der vælges af og blandt medlemmerne jfr. Punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisoren har endvidere til opgave løbende at påse at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsat retningslinjer.

13.2.   Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn

13.3.   Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor

14. Sammenslutning

14.1.   Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtager, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles forening.

15. Opløsning

15.1.   Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 og højest 2 måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses 

15.2.   Foreningens eventuelle formue skal efter at alle forpligtelser er opfyldt, forvaltes af DJ i indtil 5 år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for 5 årsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter 5 årsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål

16. Ikrafttræden

16.1.   Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen d. 5. maj 1998, træder i kraft når de er godkendt af DJ

 

 

Vedtægterne er godkendt af DJ´s hovedbestyrelsen d. 31. marts 2016

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/